A Bloom Secret Design&Decor Kft.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

Hatályos 2019. novmber 12. napjától

 

A jelen Szabályzat meghatározza a Bloom Secret Design & Decor Kft. mint adatkezelő által a az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) szerint végzett adatkezelés alapvető szabályait és garanciáit.

 

 1. 1.              Az adatkezelő

 

1.1.        Név: Bloom Secret Design & Decor Kft.

1.2.        Székhely: 1031 Budapest, Nánási út 5-7. B. ép. 3. lház. 331.

1.3.        Cégjegyzékszám: 01-09-337358

1.4.        Adószám: 26652999-2-41

 

(a továbbiakban: „Bloom Secret”)

 

 1. 2.              A Szabályzat tárgya, célja

 

A jelen Szabályzat rögzíti a Bloom Secret által végzett valamennyi adatkezelés részleteit, az érintett természetes személy (a továbbiakban: „érintett”) és a Bloom Secret adatkezeléssel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

 

 

 1. 3.              A személyes adatok kezelésének alapvető elvei

 

A Bloom Secret adatkezelési tevékenységét a GDPR-ban megfogalmazott alapelvek mentén alakította ki és végzi. A Bloom Secret ezeket az alapelveket minden adatkezelés minden egyes lépésénél érvényesíti.

 

3.1.        Jogszerűség

A Bloom Secret mindenkor biztosítja adatkezelési tevékenysége jogszerűségét. A Bloom Secret minden adatkezelés kapcsán azonosította és azonosítja az adatkezelés jogalapját, azaz egy érdeket, egy okot, ami indokolttá teszi a személyes adat gyűjtését, tárolását.

 

3.2.        Célhoz kötöttség

A Bloom Secret az adatkezelést mindig, minden esetben egy egyértelműen meghatározott (és jogszerű) célból végzi. Egy adott jogalaphoz többféle egyedi cél is kapcsolódhat. Például a Bloom Secret kapcsolattartás és a szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a szerződéses partnerei kapcsolattartóinak személyes adatait.

 

3.3.        Adattakarékosság

A Bloom Secret csak olyan és annyi személyes adatot kezel, amely és amennyi szükséges és releváns az adott adatkezelési cél szempontjából.

 

 

3.4.        Pontosság

A Bloom Secret biztosítja annak szervezeti és informatikai lehetőségét, hogy a hibás vagy hiányos személyes adatokat a hibák, hiányosságok felismerését követően haladéktalanul orvosolni lehessen. Amennyiben a hiba nem orvosolható, mert nem áll rendelkezésre a kijavításhoz, kiegészítéshez szükséges információ, a személyes adatot a Bloom Secret törli.

 

3.5.        Korlátozott tárolhatóság

A Bloom Secret az adatkezelés céljának megfelelő tartamban kezeli a személyes adatokat, azaz törli a személyes adatot, ha az már nem szükséges a cél eléréséhez vagy a cél megvalósult.

 

3.6.        Adatbiztonság

A Bloom Secret minden szükséges technikai és a munkavállalók segítségével minden szervezeti intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok gyűjtése, tárolása, kezelése biztonságos, a jogosulatlan hozzáférést kizáró környezetben történjen.

 

3.7.        Elszámoltathatóság

A GDPR szabályainak való megfelelést a Bloom Secret biztosítja. A Bloom Secret a szükséges belső adatkezelési szabályok lefektetésével és gyakorlati alkalmazásuk kikényszerítésével is elősegíti a megfelelést.

 

 1. 4.              Az érintettek jogai és az igényérvényesítés menete

 

A Bloom Secret által végzett adatkezeléssel érintetteket a GDPR alapján az alábbi jogok illetik meg.

 

4.1.        Tájékoztatás

A Bloom Secret a személyes adat felvételekor, ezt követően az erre irányuló kérelem beérkezését követő egy hónapon belül, de legkésőbb az első kapcsolatfelvételkor a jelen Szabályzat elérhetővé tételével minden esetben tájékoztatja az érintettet az alábbiakról:

-          a Bloom Secret elérhetőségei;

-          a Bloom Secret adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei;

-          az adatkezelés célja, jogalapja;

-          azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

-          a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

-          a személyes adatok helyesbítésének, törlésének vagy kezelésük korlátozásának kérelmezéséhez, továbbá az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogról szóló tájékoztatás;

-          az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásának jogáról szóló tájékoztatás;

-          a kompetens hatósághoz benyújtható panasz-eljárásról szóló tájékoztatás;

-          harmadik országba történtő adattovábbítás feltételei, körülményei;

-          a Bloom Secret mint adatkezelő jogos érdeke, amely megalapozza az adatkezelést;

-          az adatok forrása.

 

4.2.        Hozzáférés az adatkezelésre vonatkozó információkhoz

Az érintett bármikor megkeresheti a Bloom Secretot azzal a kérdéssel, hogy a Bloom Secret kezeli-e a személyes adatait. Amennyiben a Bloom Secret valóban kezeli az érintett személyes adatait, a Bloom Secret biztosítja az érintettnek a 4.1 pontban meghatározott információkat.

 

4.3.        A személyes adat helyesbítéséhez és kiegészítéséhez való jog

A pontosság elve alapján, ha az érintett észleli, hogy a Bloom Secret által kezelt személyes adatai hibásak vagy hiányosak, jogosult helyesbítési vagy kiegészítési kérelmével a Bloom Secretot megkeresni és a Bloom Secret a kérést késedelem nélkül teljesíti.

 

4.4.        Elfeledtetéshez való jog

 

4.4.1.  A Bloom Secret az érintett indokolt kérelmére a jelen Szabályzatban az egyes adatkezeléseknél (8. pont) meghatározott határidőben törli az személyes adatait, ha az alábbi okok bármelyike fennáll:

-           a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-           az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-           az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-           a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-           a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

-           a személyes adatokgyűjtésére közvetlenül gyermekeknek szóló, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

4.4.2.  A Bloom Secretnek a jelen pont szerinti kérelem esetén sem áll módjában törölni az érintett személyes adatait, amennyiben azok kezelése jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges, továbbá akkor sem, ha arra igények érvényesítéséhez (pl. kártérítés) szükség van. Ezen körülmények fennállásáról a Bloom Secret tájékoztatja a törlést kérő érintettet.

 

4.5.        Adatkezelés korlátozásához való jog

 

4.5.1.  Amennyiben az érintett értesítette a Bloom Secret-et a Bloom Secret által kezelt személyes adatainak pontatlanságáról, erre irányuló kérelemre a Bloom Secret felfüggeszti a megkereséssel érintett személyes adatok kezelését mindaddig, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát és dönt a helyesbítésről vagy kiegészítésről.

 

4.5.2.  A Bloom Secret korlátozza az adatkezelést akkor is, ha

-           az adatkezelés jogellenessége megállapítást nyert, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-           a személyes adatokra már nincs szükség az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-           az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és bizonyos időre van szükség annak mérlegeléséhez, hogy a Bloom Secret jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

4.6.        Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Bloom Secretnek átadott személyes adatait egy széles körben ismert és alkalmazott, tagolt, géppel olvasható formátumban megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek (pl. új ügynökségnek) megküldje vagy azt a Bloom Secret az érintett rendelkezése alapján közvetlenül továbbítsa a másik adatkezelőnek. A Bloom Secret a kérelmet abban az esetben teljesíti, ha az érintett hozzájárulásán alapuló vagy egy szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok számítógépes rendszerben történő kezeléséről van szó.

 

4.7.        Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a Bloom Secret a saját vagy más személy jogos érdekének érvényesítése érdekében kezeli az érintett személyes adatait, az érintett jogosult ez ellen az adatkezelés ellen tiltakozni. Tiltakozás esetén a Bloom Secret csak akkor kezelheti tovább az érintett személyes adatait, ha bizonyítja, hogy az adatkezelésnek olyan kényszerítő erejű okai vannak, amelyek (i) elsőbbséget élveznek az érintett jogaival, érdekeivel szemben vagy (ii) amelyek igényérvényesítéshez szükségesek.

 

4.8.        Panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz

Amennyiben az érintett megítélése szerint a személyes adatai kezelésére vonatkozó előírásokat a Bloom Secret megszegi, az érintett panasszal fordulhat a NAIH-hoz mint az adatkezelési tevékenységet végző felügyeleti hatóságához.

 

4.9.        Bírósághoz fordulás joga

Mind a fentiekben felsorolt jogok, mind a felügyeleti hatósághoz fordulás joga érvényesítésétől függetlenül az érintett jogosult a Bloom Secret mint adatkezelő vagy mint adatfeldolgozó ellen bíróság előtt eljárást kezdeményezni az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak sérelme miatt.

 

4.10.     Kártérítéshez való jog

4.10.1.        Amennyiben az érintett jogellenes adatkezelés következményeként kárt szenved, jogosult annak megtérítését igényelni. Az adatkezeléssel okozott károkért a Bloom Secret felel mint adatkezelő. Ha a Bloom Secret adatfeldolgozóként jár el, csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelőként eljáró ügyfél jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

 

4.10.2.        Ha a Bloom Secret az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett a Bloom Secret-től sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben a Bloom Secret felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és a Bloom Secret köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. A Bloom Secret mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, azért őt felelősség nem terheli. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. A Bloom Secret általános, polgári jogi felelősségére a Polgári Törvénykönyv és az Infotörvény szabályai az irányadók. A fenti sérelemdíjra vonatkozó rendelkezések csak jogszabály kötelező rendelkezése esetében alkalmazhatók.

 

4.10.3.        Az érintett kérése esetén a Bloom Secret a jogérvényesítési lehetőségekről részletes tájékoztatást ad.

 

 

 1. 5.              Honlapon történő adatkezelés

 

5.1.        A www.bloomsecretdesign.hu weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) a Bloom Secret által végzett lakberendezési, dekorációs termékek értékesítésére irányuló tevékenységének támogatására létrehozott és működtetett felület, amelyen elektronikus formában a termékekre vonatkozó információkat és vizuális tartalmakat (a továbbiakban: „Tartalmak”) közöl.

 

5.2.        A Bloom Secret a Honlap használata és a Tartalmak megtekintése során a Honlapot felkereső, azt látogató érintett személyes adatait – a Sütikről e pontban leírtakon kívüli körben – nem kezeli.

 

5.3.        A Honlap használata nincs regisztrációhoz és személyes adatok megadásához kötve. A Honlapot és a Tartalmakat bárki elérheti és megtekintheti, amely folyamatok során a Honlap kizárólag sütiket (cookie) használ a lent leírtak szerint.

 

5.4.        A Honlapon nincs automatizált döntéshozatal és a Bloom Secret profilalkotást sem alkalmaz.

 

5.5.        Sütik (cookie)

 

5.5.1.            Az „Elfogadás” gombra kattintással az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az eszköze a sütiket tárolja. A sütik informatikai adatok, különösen szöveges fájlok, amelyeket az érintett eszköze (pl. a számítógép memóriája) eltárol. A sütik általában a Honlapra való fellépéssel vagy annak elhagyásával tárolódnak el. Azok az érintett személyazonosságának megállapításához nem használhatók, és nem befolyásolják az érintett eszközének teljesítményét. Típustól függően ezen fájlok a böngészési munkamenet végével (ideiglenes sütik) vagy hosszabb idő után (állandó sütik) törlődnek.

 

5.5.2.            A sütik a következő célokra használhatók:

-           a Honlap megjelenésének optimalizálására az érintett eszközén;

-           az érintett azonosítására a Honlapon folyamatban lévő munkamenet során (az azonosítás az érintetthez rendelt hash értéken alapul, amely nem tartalmaz személyes információt);

-           statisztikai célokra;

-           annak megerősítésére, hogy a Honlapnak a sütik használatáról szóló figyelmeztetése az érintett számára megjelenítésre került, és amíg a sütik nem törlődnek, addig nem lesz ismételten megjelenítve.

 

5.5.3.            Ezen túlmenően a Honlapon a Google Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által nyújtott Google Analytics szolgáltatás is fut. A Honlap minden aloldalán van egy beágyazott követőkód, amely kapcsolatot létesít a Google szervereivel (Google Analytics követőkód). A Google Analytics olvassa és tárolja a sütiket annak érdekében, hogy a Honlap látogatottságáról és az érintettek tevékenységéről adatot gyűjtsön. Ezen az alapon a következő felhasználói adatokat gyűjti: az eszköz földrajzi elhelyezkedését név nélkül, az internetelérési szolgáltatókat, a webböngészőt, a látogatás időpontját és időtartamát, a látogatott oldalakat és a Honlap lehetséges újbóli meglátogatását.

 

A Google Analytics által nyújtott adat nincs kapcsolatban a forgalomra vonatkozó bármely adattal vagy más forrásból származó felhasználói adattal. A Google adatvédelmi szabályzata elérhető a következő linken: https://www.google.pl/intl/hu/policies/privacy/?fg=1.

 

5.5.4.            Az érintettek az internetes böngészőjük megfelelő beállításával meghatározhatják a sütik tárolásának és azokhoz való hozzáférés feltételeit. A legtöbb böngésző alapértelmezett beállítása általában elfogadja a sütiket. Jóllehet az érintettek teljesen letilthatják a sütiket, vagy beállíthatják úgy a böngészőjüket, hogy az küldjön figyelmeztetést akkor, ha sütit küld. A sütik fogadásának megelőzése vagy a beállítások elvégzése érdekében az érintettek a böngésző beállításait kell megváltoztatni. A sütik letiltására vagy engedélyezésére vonatkozó információ a böngésző „Súgó” menüpontjában található. A népszerű böngészők esetében a sütik beállításával kapcsolatos tájékoztatás a következő linkeken érthető el:

 

-           Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;

-           Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/questions/new/desktop/cookies;

-           Google Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu;

-           Opera:http://help.opera.com/opera/Windows/2256/en/controlPages.html#manageCookies.

 

5.6.        Adatfeldolgozó

A Bloom Secret a Honlap üzemeltetéséhez tárhelyszolgáltatót vesz igénybe. A tárhelyszolgáltató a Prenergia Kft. (székhely: 1118 Budapest; Ugron Gábor u. 28. email: info@prenergia.hu; a továbbiakban: „Tárhelyszolgáltató”). A Tárhelyszolgáltató adatfeldolgozóként támogatja a Bloom Secret Honlapon megvalósuló adatkezelését.

 

A Honlap felkeresésekor a Tárhelyszolgáltató rendszere automatikusan rögzíti az érintett IP címét, amelyet 7 napig tárol.

 

 

 1. 6.              Termékértékesítéssel kapcsolatos adatkezelés

 

6.1.        A Bloom Secret termékértékesítési tevékenysége érdekében a beszállítóival és megrendelőivel folyamatos kapcsolatot tart fenn. Egyes esetekben a megrendelőtől eltérő átvevő vagy címzett kerül megjelölésre a megrendelésben. Ezen szerződéses partnerekkel és címzettekkel való kapcsolattartás során szintén adatkezelést végez.

 

6.2.        A Bloom Secret a szerződéses partnerekkel kötött szerződésben, illetve a partnerek által egyéb módon megjelölt kapcsolattartó természetes személyek alábbi személyes adatait kezeli:

-          név;

-          telefonszám;

-          email cím.

 

6.3.        Az adatkezelés jogalapját a Bloom Secret jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) f) pont) adja, amelyhez a társaság elvégezte az érdekmérlegelési tesztet, az alábbiak szerint.

 

A Bloom Secret tevékenységét megrendelések alapján végzi beszállítói által rendelkezésére bocsátott termékek értékesítésével. A partnerekkel történő kapcsolattartás elengedhetetlen a fentiek szerinti szerződéses struktúrában vállalt kötelezettségek teljesítéséhez. A vonatkozó szerződésekben a felek vállalják, hogy a szerződéssel kapcsolatos értesítéseket az ott megjelölt, illetve esetenként a szerződéses partner által utóbb kijelölt kapcsolattartó személyeknek küldik meg. Ilyen értesítéssel tudja a Bloom Secret fogadni a megbízó igényét egy bizonyos szolgáltatás iránt és hasonlóan ilyen csatornán keresztül kommunikál a társaság az alvállalkozóival. A Bloom Secretnek jogszerű és valós érdeke fűződik ahhoz, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeit mind a társaság, mind a szerződéses partner teljesíteni tudja.

 

A Bloom Secret fenti érdekével szemben az érintettek azon jogos érdeke áll, hogy a társaság ne kezelje azon személyes adataikat, amelyeket nem közvetlenül tőlük, hanem munkáltatójuktól, megbízójuktól szerzett meg.

 

A Bloom Secret az alábbi garanciákat és kockázatcsökkentő lépéseket építi be az adatkezelésbe:

-          A Bloom Secret korlátozza a kezelt személyes adatok körét a mindennapos kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségekre.

-          A partnerek kapcsolattartói személyes adatai nyomtatott formában, a vonatkozó szerződésben rögzített formában kulccsal zárható irattartóban kerülnek tárolásra, elektronikusan pedig a Bloom Secret számítógépein. Az elektronikusan tárolt adatokhoz csak azok a személyek férnek hozzá, akiknek az adott partnerrel kapcsolatban munkaköri kötelezettségük eljárni.

-          A kapcsolattartók személyes adatai kizárólag az irodában és céges eszközeiken tárolhatók, azok kizárólag kapcsolattartási célból, munkahelyi kötelezettségeik teljesítése során használhatók fel.

-          A Bloom Secret a számítástechnikai eszközeivel kapcsolatban megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket (jelszó-védettség, informatikai auditok, tesztelés, exportálás-védelem) alkalmaz.

-          A kapcsolattartók személyes adatait a Bloom Secret kizárólag a szerződések teljesítése érdekében végzett kapcsolattartás céljából használja. A kapcsolattartásra a partner igényeinek és az ügylet jellegének megfelelő, a munkaidőt és ezzel együtt a magánszférát a lehető legteljesebb mértékben figyelembe vevő időben és módon kerül sor.

 

A Bloom Secret és a kapcsolattartók érdekeinek összevetéséből, továbbá a fenti körülmények figyelembe vételével a Bloom Secret arra a következtetésre jutott, hogy a kapcsolattartók személyes adatainak kezelése kis mértékben érinti a kapcsolattartók magánszféráját és a fent felsorolt garanciák alacsonyra csökkentik annak kockázatát, hogy a személyes adatokat a szükségesnél szélesebb körben gyűjtsék és használják fel. Ennek megfelelően a Bloom Secret érdeke elsőbbséget élvez az érintettek érdekei, alapvető jogai és szabadságai ellenében, az adatkezelés ezért a társaság jogos érdekei érvényesítése érdekében megengedett.

 

6.4.        A Bloom Secret a kapcsolattartói adatokat a fennálló jogviszony időtartama alatt, illetőleg a jogviszony megszűnését követően, a polgári jogi elévülés (5 év) idejéig az esetleges jogi igények (pl. kártérítés) érvényesítése érdekében kezeli. Amennyiben a szerződés alapján kifizetés történik, a kifizetéssel kapcsolatban készült és a kapcsolattartó személyes adatait tartalmazó dokumentumok számviteli bizonylatnak minősülnek, amelyeket a Bloom Secret a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően 8 évig tárol.

 

6.5.        A megrendelő és a címzett adatait Bloom Secret a logisztikai partnerének továbbítja, amely azokat adatfeldolgozóként kezeli.

 

 1. 7.              A Bloom Secret által igénybe vett adatfeldolgozók

 

A Bloom Secret által igénybe vett adatfeldolgozók az alábbiak:

 

-               a Tárhelyszolgáltató

-               IT-partner: Prenergia Kft.

-               logisztikai partner:

-               könyvelő: Corabo Audit Kft.

 

 

 1. 8.              Vegyes rendelkezések

 

8.1.        A Bloom Secret az adatkezelésével kapcsolatos megkereséseket postai küldeményként a székhelyén (1031 Budapest, Nánási út 5-7. B. ép. 3. lház. 331.) fogadja.

 

8.2.        A Bloom Secret jogosult a jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani, amelyről a Bloom Secret az érintettet megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatja. A Honlap további használatával az érintett a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszi, külön beleegyezésére nincs szükség.

 

8.3.        A jelen Szabályzatban nem rendezett kérdésekben a személyes adatok kezelésére vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályok irányadók.

 

 

 

A Bloom Secret Design&Decor Kft.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

Hatályos 2019. novmber 12. napjától

 

A jelen Szabályzat meghatározza a Bloom Secret Design & Decor Kft. mint adatkezelő által a az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) szerint végzett adatkezelés alapvető szabályait és garanciáit.

 

 1. 1.              Az adatkezelő

 

1.1.        Név: Bloom Secret Design & Decor Kft.

1.2.        Székhely: 1031 Budapest, Nánási út 5-7. B. ép. 3. lház. 331.

1.3.        Cégjegyzékszám: 01-09-337358

1.4.        Adószám: 26652999-2-41

 

(a továbbiakban: „Bloom Secret”)

 

 1. 2.              A Szabályzat tárgya, célja

 

A jelen Szabályzat rögzíti a Bloom Secret által végzett valamennyi adatkezelés részleteit, az érintett természetes személy (a továbbiakban: „érintett”) és a Bloom Secret adatkezeléssel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

 

 

 1. 3.              A személyes adatok kezelésének alapvető elvei

 

A Bloom Secret adatkezelési tevékenységét a GDPR-ban megfogalmazott alapelvek mentén alakította ki és végzi. A Bloom Secret ezeket az alapelveket minden adatkezelés minden egyes lépésénél érvényesíti.

 

3.1.        Jogszerűség

A Bloom Secret mindenkor biztosítja adatkezelési tevékenysége jogszerűségét. A Bloom Secret minden adatkezelés kapcsán azonosította és azonosítja az adatkezelés jogalapját, azaz egy érdeket, egy okot, ami indokolttá teszi a személyes adat gyűjtését, tárolását.

 

3.2.        Célhoz kötöttség

A Bloom Secret az adatkezelést mindig, minden esetben egy egyértelműen meghatározott (és jogszerű) célból végzi. Egy adott jogalaphoz többféle egyedi cél is kapcsolódhat. Például a Bloom Secret kapcsolattartás és a szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a szerződéses partnerei kapcsolattartóinak személyes adatait.

 

3.3.        Adattakarékosság

A Bloom Secret csak olyan és annyi személyes adatot kezel, amely és amennyi szükséges és releváns az adott adatkezelési cél szempontjából.

 

 

3.4.        Pontosság

A Bloom Secret biztosítja annak szervezeti és informatikai lehetőségét, hogy a hibás vagy hiányos személyes adatokat a hibák, hiányosságok felismerését követően haladéktalanul orvosolni lehessen. Amennyiben a hiba nem orvosolható, mert nem áll rendelkezésre a kijavításhoz, kiegészítéshez szükséges információ, a személyes adatot a Bloom Secret törli.

 

3.5.        Korlátozott tárolhatóság

A Bloom Secret az adatkezelés céljának megfelelő tartamban kezeli a személyes adatokat, azaz törli a személyes adatot, ha az már nem szükséges a cél eléréséhez vagy a cél megvalósult.

 

3.6.        Adatbiztonság

A Bloom Secret minden szükséges technikai és a munkavállalók segítségével minden szervezeti intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok gyűjtése, tárolása, kezelése biztonságos, a jogosulatlan hozzáférést kizáró környezetben történjen.

 

3.7.        Elszámoltathatóság

A GDPR szabályainak való megfelelést a Bloom Secret biztosítja. A Bloom Secret a szükséges belső adatkezelési szabályok lefektetésével és gyakorlati alkalmazásuk kikényszerítésével is elősegíti a megfelelést.

 

 1. 4.              Az érintettek jogai és az igényérvényesítés menete

 

A Bloom Secret által végzett adatkezeléssel érintetteket a GDPR alapján az alábbi jogok illetik meg.

 

4.1.        Tájékoztatás

A Bloom Secret a személyes adat felvételekor, ezt követően az erre irányuló kérelem beérkezését követő egy hónapon belül, de legkésőbb az első kapcsolatfelvételkor a jelen Szabályzat elérhetővé tételével minden esetben tájékoztatja az érintettet az alábbiakról:

-          a Bloom Secret elérhetőségei;

-          a Bloom Secret adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei;

-          az adatkezelés célja, jogalapja;

-          azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

-          a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

-          a személyes adatok helyesbítésének, törlésének vagy kezelésük korlátozásának kérelmezéséhez, továbbá az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogról szóló tájékoztatás;

-          az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásának jogáról szóló tájékoztatás;

-          a kompetens hatósághoz benyújtható panasz-eljárásról szóló tájékoztatás;

-          harmadik országba történtő adattovábbítás feltételei, körülményei;

-          a Bloom Secret mint adatkezelő jogos érdeke, amely megalapozza az adatkezelést;

-          az adatok forrása.

 

4.2.        Hozzáférés az adatkezelésre vonatkozó információkhoz

Az érintett bármikor megkeresheti a Bloom Secretot azzal a kérdéssel, hogy a Bloom Secret kezeli-e a személyes adatait. Amennyiben a Bloom Secret valóban kezeli az érintett személyes adatait, a Bloom Secret biztosítja az érintettnek a 4.1 pontban meghatározott információkat.

 

4.3.        A személyes adat helyesbítéséhez és kiegészítéséhez való jog

A pontosság elve alapján, ha az érintett észleli, hogy a Bloom Secret által kezelt személyes adatai hibásak vagy hiányosak, jogosult helyesbítési vagy kiegészítési kérelmével a Bloom Secretot megkeresni és a Bloom Secret a kérést késedelem nélkül teljesíti.

 

4.4.        Elfeledtetéshez való jog

 

4.4.1.  A Bloom Secret az érintett indokolt kérelmére a jelen Szabályzatban az egyes adatkezeléseknél (8. pont) meghatározott határidőben törli az személyes adatait, ha az alábbi okok bármelyike fennáll:

-           a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-           az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-           az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-           a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-           a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

-           a személyes adatokgyűjtésére közvetlenül gyermekeknek szóló, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

4.4.2.  A Bloom Secretnek a jelen pont szerinti kérelem esetén sem áll módjában törölni az érintett személyes adatait, amennyiben azok kezelése jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges, továbbá akkor sem, ha arra igények érvényesítéséhez (pl. kártérítés) szükség van. Ezen körülmények fennállásáról a Bloom Secret tájékoztatja a törlést kérő érintettet.

 

4.5.        Adatkezelés korlátozásához való jog

 

4.5.1.  Amennyiben az érintett értesítette a Bloom Secret-et a Bloom Secret által kezelt személyes adatainak pontatlanságáról, erre irányuló kérelemre a Bloom Secret felfüggeszti a megkereséssel érintett személyes adatok kezelését mindaddig, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát és dönt a helyesbítésről vagy kiegészítésről.

 

4.5.2.  A Bloom Secret korlátozza az adatkezelést akkor is, ha

-           az adatkezelés jogellenessége megállapítást nyert, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-           a személyes adatokra már nincs szükség az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-           az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és bizonyos időre van szükség annak mérlegeléséhez, hogy a Bloom Secret jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

4.6.        Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Bloom Secretnek átadott személyes adatait egy széles körben ismert és alkalmazott, tagolt, géppel olvasható formátumban megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek (pl. új ügynökségnek) megküldje vagy azt a Bloom Secret az érintett rendelkezése alapján közvetlenül továbbítsa a másik adatkezelőnek. A Bloom Secret a kérelmet abban az esetben teljesíti, ha az érintett hozzájárulásán alapuló vagy egy szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok számítógépes rendszerben történő kezeléséről van szó.

 

4.7.        Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a Bloom Secret a saját vagy más személy jogos érdekének érvényesítése érdekében kezeli az érintett személyes adatait, az érintett jogosult ez ellen az adatkezelés ellen tiltakozni. Tiltakozás esetén a Bloom Secret csak akkor kezelheti tovább az érintett személyes adatait, ha bizonyítja, hogy az adatkezelésnek olyan kényszerítő erejű okai vannak, amelyek (i) elsőbbséget élveznek az érintett jogaival, érdekeivel szemben vagy (ii) amelyek igényérvényesítéshez szükségesek.

 

4.8.        Panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz

Amennyiben az érintett megítélése szerint a személyes adatai kezelésére vonatkozó előírásokat a Bloom Secret megszegi, az érintett panasszal fordulhat a NAIH-hoz mint az adatkezelési tevékenységet végző felügyeleti hatóságához.

 

4.9.        Bírósághoz fordulás joga

Mind a fentiekben felsorolt jogok, mind a felügyeleti hatósághoz fordulás joga érvényesítésétől függetlenül az érintett jogosult a Bloom Secret mint adatkezelő vagy mint adatfeldolgozó ellen bíróság előtt eljárást kezdeményezni az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak sérelme miatt.

 

4.10.     Kártérítéshez való jog

4.10.1.        Amennyiben az érintett jogellenes adatkezelés következményeként kárt szenved, jogosult annak megtérítését igényelni. Az adatkezeléssel okozott károkért a Bloom Secret felel mint adatkezelő. Ha a Bloom Secret adatfeldolgozóként jár el, csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelőként eljáró ügyfél jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

 

4.10.2.        Ha a Bloom Secret az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett a Bloom Secret-től sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben a Bloom Secret felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és a Bloom Secret köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. A Bloom Secret mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, azért őt felelősség nem terheli. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. A Bloom Secret általános, polgári jogi felelősségére a Polgári Törvénykönyv és az Infotörvény szabályai az irányadók. A fenti sérelemdíjra vonatkozó rendelkezések csak jogszabály kötelező rendelkezése esetében alkalmazhatók.

 

4.10.3.        Az érintett kérése esetén a Bloom Secret a jogérvényesítési lehetőségekről részletes tájékoztatást ad.

 

 

 1. 5.              Honlapon történő adatkezelés

 

5.1.        A www.bloomsecretdesign.hu weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) a Bloom Secret által végzett lakberendezési, dekorációs termékek értékesítésére irányuló tevékenységének támogatására létrehozott és működtetett felület, amelyen elektronikus formában a termékekre vonatkozó információkat és vizuális tartalmakat (a továbbiakban: „Tartalmak”) közöl.

 

5.2.        A Bloom Secret a Honlap használata és a Tartalmak megtekintése során a Honlapot felkereső, azt látogató érintett személyes adatait – a Sütikről e pontban leírtakon kívüli körben – nem kezeli.

 

5.3.        A Honlap használata nincs regisztrációhoz és személyes adatok megadásához kötve. A Honlapot és a Tartalmakat bárki elérheti és megtekintheti, amely folyamatok során a Honlap kizárólag sütiket (cookie) használ a lent leírtak szerint.

 

5.4.        A Honlapon nincs automatizált döntéshozatal és a Bloom Secret profilalkotást sem alkalmaz.

 

5.5.        Sütik (cookie)

 

5.5.1.            Az „Elfogadás” gombra kattintással az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az eszköze a sütiket tárolja. A sütik informatikai adatok, különösen szöveges fájlok, amelyeket az érintett eszköze (pl. a számítógép memóriája) eltárol. A sütik általában a Honlapra való fellépéssel vagy annak elhagyásával tárolódnak el. Azok az érintett személyazonosságának megállapításához nem használhatók, és nem befolyásolják az érintett eszközének teljesítményét. Típustól függően ezen fájlok a böngészési munkamenet végével (ideiglenes sütik) vagy hosszabb idő után (állandó sütik) törlődnek.

 

5.5.2.            A sütik a következő célokra használhatók:

-           a Honlap megjelenésének optimalizálására az érintett eszközén;

-           az érintett azonosítására a Honlapon folyamatban lévő munkamenet során (az azonosítás az érintetthez rendelt hash értéken alapul, amely nem tartalmaz személyes információt);

-           statisztikai célokra;

-           annak megerősítésére, hogy a Honlapnak a sütik használatáról szóló figyelmeztetése az érintett számára megjelenítésre került, és amíg a sütik nem törlődnek, addig nem lesz ismételten megjelenítve.

 

5.5.3.            Ezen túlmenően a Honlapon a Google Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által nyújtott Google Analytics szolgáltatás is fut. A Honlap minden aloldalán van egy beágyazott követőkód, amely kapcsolatot létesít a Google szervereivel (Google Analytics követőkód). A Google Analytics olvassa és tárolja a sütiket annak érdekében, hogy a Honlap látogatottságáról és az érintettek tevékenységéről adatot gyűjtsön. Ezen az alapon a következő felhasználói adatokat gyűjti: az eszköz földrajzi elhelyezkedését név nélkül, az internetelérési szolgáltatókat, a webböngészőt, a látogatás időpontját és időtartamát, a látogatott oldalakat és a Honlap lehetséges újbóli meglátogatását.

 

A Google Analytics által nyújtott adat nincs kapcsolatban a forgalomra vonatkozó bármely adattal vagy más forrásból származó felhasználói adattal. A Google adatvédelmi szabályzata elérhető a következő linken: https://www.google.pl/intl/hu/policies/privacy/?fg=1.

 

5.5.4.            Az érintettek az internetes böngészőjük megfelelő beállításával meghatározhatják a sütik tárolásának és azokhoz való hozzáférés feltételeit. A legtöbb böngésző alapértelmezett beállítása általában elfogadja a sütiket. Jóllehet az érintettek teljesen letilthatják a sütiket, vagy beállíthatják úgy a böngészőjüket, hogy az küldjön figyelmeztetést akkor, ha sütit küld. A sütik fogadásának megelőzése vagy a beállítások elvégzése érdekében az érintettek a böngésző beállításait kell megváltoztatni. A sütik letiltására vagy engedélyezésére vonatkozó információ a böngésző „Súgó” menüpontjában található. A népszerű böngészők esetében a sütik beállításával kapcsolatos tájékoztatás a következő linkeken érthető el:

 

-           Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;

-           Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/questions/new/desktop/cookies;

-           Google Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu;

-           Opera:http://help.opera.com/opera/Windows/2256/en/controlPages.html#manageCookies.

 

5.6.        Adatfeldolgozó

A Bloom Secret a Honlap üzemeltetéséhez tárhelyszolgáltatót vesz igénybe. A tárhelyszolgáltató a Prenergia Kft. (székhely: 1118 Budapest; Ugron Gábor u. 28. email: info@prenergia.hu; a továbbiakban: „Tárhelyszolgáltató”). A Tárhelyszolgáltató adatfeldolgozóként támogatja a Bloom Secret Honlapon megvalósuló adatkezelését.

 

A Honlap felkeresésekor a Tárhelyszolgáltató rendszere automatikusan rögzíti az érintett IP címét, amelyet 7 napig tárol.

 

 

 1. 6.              Termékértékesítéssel kapcsolatos adatkezelés

 

6.1.        A Bloom Secret termékértékesítési tevékenysége érdekében a beszállítóival és megrendelőivel folyamatos kapcsolatot tart fenn. Egyes esetekben a megrendelőtől eltérő átvevő vagy címzett kerül megjelölésre a megrendelésben. Ezen szerződéses partnerekkel és címzettekkel való kapcsolattartás során szintén adatkezelést végez.

 

6.2.        A Bloom Secret a szerződéses partnerekkel kötött szerződésben, illetve a partnerek által egyéb módon megjelölt kapcsolattartó természetes személyek alábbi személyes adatait kezeli:

-          név;

-          telefonszám;

-          email cím.

 

6.3.        Az adatkezelés jogalapját a Bloom Secret jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) f) pont) adja, amelyhez a társaság elvégezte az érdekmérlegelési tesztet, az alábbiak szerint.

 

A Bloom Secret tevékenységét megrendelések alapján végzi beszállítói által rendelkezésére bocsátott termékek értékesítésével. A partnerekkel történő kapcsolattartás elengedhetetlen a fentiek szerinti szerződéses struktúrában vállalt kötelezettségek teljesítéséhez. A vonatkozó szerződésekben a felek vállalják, hogy a szerződéssel kapcsolatos értesítéseket az ott megjelölt, illetve esetenként a szerződéses partner által utóbb kijelölt kapcsolattartó személyeknek küldik meg. Ilyen értesítéssel tudja a Bloom Secret fogadni a megbízó igényét egy bizonyos szolgáltatás iránt és hasonlóan ilyen csatornán keresztül kommunikál a társaság az alvállalkozóival. A Bloom Secretnek jogszerű és valós érdeke fűződik ahhoz, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeit mind a társaság, mind a szerződéses partner teljesíteni tudja.

 

A Bloom Secret fenti érdekével szemben az érintettek azon jogos érdeke áll, hogy a társaság ne kezelje azon személyes adataikat, amelyeket nem közvetlenül tőlük, hanem munkáltatójuktól, megbízójuktól szerzett meg.

 

A Bloom Secret az alábbi garanciákat és kockázatcsökkentő lépéseket építi be az adatkezelésbe:

-          A Bloom Secret korlátozza a kezelt személyes adatok körét a mindennapos kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségekre.

-          A partnerek kapcsolattartói személyes adatai nyomtatott formában, a vonatkozó szerződésben rögzített formában kulccsal zárható irattartóban kerülnek tárolásra, elektronikusan pedig a Bloom Secret számítógépein. Az elektronikusan tárolt adatokhoz csak azok a személyek férnek hozzá, akiknek az adott partnerrel kapcsolatban munkaköri kötelezettségük eljárni.

-          A kapcsolattartók személyes adatai kizárólag az irodában és céges eszközeiken tárolhatók, azok kizárólag kapcsolattartási célból, munkahelyi kötelezettségeik teljesítése során használhatók fel.

-          A Bloom Secret a számítástechnikai eszközeivel kapcsolatban megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket (jelszó-védettség, informatikai auditok, tesztelés, exportálás-védelem) alkalmaz.

-          A kapcsolattartók személyes adatait a Bloom Secret kizárólag a szerződések teljesítése érdekében végzett kapcsolattartás céljából használja. A kapcsolattartásra a partner igényeinek és az ügylet jellegének megfelelő, a munkaidőt és ezzel együtt a magánszférát a lehető legteljesebb mértékben figyelembe vevő időben és módon kerül sor.

 

A Bloom Secret és a kapcsolattartók érdekeinek összevetéséből, továbbá a fenti körülmények figyelembe vételével a Bloom Secret arra a következtetésre jutott, hogy a kapcsolattartók személyes adatainak kezelése kis mértékben érinti a kapcsolattartók magánszféráját és a fent felsorolt garanciák alacsonyra csökkentik annak kockázatát, hogy a személyes adatokat a szükségesnél szélesebb körben gyűjtsék és használják fel. Ennek megfelelően a Bloom Secret érdeke elsőbbséget élvez az érintettek érdekei, alapvető jogai és szabadságai ellenében, az adatkezelés ezért a társaság jogos érdekei érvényesítése érdekében megengedett.

 

6.4.        A Bloom Secret a kapcsolattartói adatokat a fennálló jogviszony időtartama alatt, illetőleg a jogviszony megszűnését követően, a polgári jogi elévülés (5 év) idejéig az esetleges jogi igények (pl. kártérítés) érvényesítése érdekében kezeli. Amennyiben a szerződés alapján kifizetés történik, a kifizetéssel kapcsolatban készült és a kapcsolattartó személyes adatait tartalmazó dokumentumok számviteli bizonylatnak minősülnek, amelyeket a Bloom Secret a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően 8 évig tárol.

 

6.5.        A megrendelő és a címzett adatait Bloom Secret a logisztikai partnerének továbbítja, amely azokat adatfeldolgozóként kezeli.

 

 1. 7.              A Bloom Secret által igénybe vett adatfeldolgozók

 

A Bloom Secret által igénybe vett adatfeldolgozók az alábbiak:

 

-               a Tárhelyszolgáltató

-               IT-partner: Prenergia Kft.

-               logisztikai partner:

-               könyvelő: Corabo Audit Kft.

 

 

 1. 8.              Vegyes rendelkezések

 

8.1.        A Bloom Secret az adatkezelésével kapcsolatos megkereséseket postai küldeményként a székhelyén (1031 Budapest, Nánási út 5-7. B. ép. 3. lház. 331.) fogadja.

 

8.2.        A Bloom Secret jogosult a jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani, amelyről a Bloom Secret az érintettet megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatja. A Honlap további használatával az érintett a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszi, külön beleegyezésére nincs szükség.

 

8.3.        A jelen Szabályzatban nem rendezett kérdésekben a személyes adatok kezelésére vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályok irányadók.

 

 

 


email